Full Background

  文章内容

QQ等级代挂教程

2021-06-13 19:48:23

<div class="ql-editor"><p line="DH8r" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><span class="ql-size-18">代挂地址 </span><a class="ql-size-18 ql-link" href="http://w66.66dg.cc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" style="color: #0366d6;">http://w66.66dg.cc</a></p><p line="DQkY" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><span class="ql-size-18">记住或保存网址</span></p><p line="lMMo" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><strong style="background: #ffd900;color: #ff0000;" class="ql-size-16">步骤很简单,按流程操作</strong></p><p line="lq4s" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><strong style="color: #fe2c23;" class="ql-size-16">第1步:注册账号然后登录,不用我交了把</strong></p><p line="lRyU" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><strong style="color: #fe2c23;" class="ql-size-16">第2步:登录后点击添加QQ- 选择用卡密下单</strong></p><p line="RjsQ" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><strong style="color: #fe2c23;" class="ql-size-16">——然后输入你的QQ密码 跟在代刷网上面买到的卡密</strong></p><p class="ql-align-center" line="m4eF" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><span class="ql-blot-gallery-embed ql-blot-gallery ql-gallery-margin-none ql-gallery-frame-none"><span class="ql-gallery-editableimage"><span class="img-wrapper cropped"><img class="gallery-image" width="826" height="auto" ori-width="826" src="https://uploader.shimo.im/f/PmRlzRNVdc6wP1mx.png!thumbnail?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJleHAiOjE2MjM1ODUyMDUsImciOiJSVERwUUNkRzNDUHhqUEt5IiwiaWF0IjoxNjIzNTg0ODQ1LCJ1IjowfQ.lTpVv4mQs4qkx0o4AKm15LddhjYgXdbFUeq42bF0YT8" style="" ori-height="475" data-src="https://uploader.shimo.im/f/PmRlzRNVdc6wP1mx.png!thumbnail"></span></span></span></p><p class="ql-align-center" line="T9i5" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><br></p><p line="m4eF" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><br></p><p class="ql-align-center" line="m4eF" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><span class="ql-blot-gallery-embed ql-blot-gallery ql-gallery-margin-none ql-gallery-frame-none"><span class="ql-gallery-editableimage"><span class="img-wrapper cropped"><img class="gallery-image" width="938" height="auto" ori-width="938" src="https://uploader.shimo.im/f/c87UPvPINpRMXEqk.png!thumbnail?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJleHAiOjE2MjM1ODUyMDUsImciOiJSVERwUUNkRzNDUHhqUEt5IiwiaWF0IjoxNjIzNTg0ODQ1LCJ1IjowfQ.lTpVv4mQs4qkx0o4AKm15LddhjYgXdbFUeq42bF0YT8" style="" ori-height="602" data-src="https://uploader.shimo.im/f/c87UPvPINpRMXEqk.png!thumbnail"></span></span></span></p><p class="ql-align-center" line="k982" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><br></p><p line="9CJY" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><strong style="color: #fe2c23;" class="ql-size-16">第3步:下单成功后提示初始化验证密码-点击等待十几秒就行了</strong></p><p line="aE44" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><br></p><p line="UeJz" style="line-height: 2.5;" linespacing="150">   <span class="ql-blot-gallery-embed ql-blot-gallery ql-gallery-margin-none ql-gallery-frame-none"><span class="ql-gallery-editableimage"><span class="img-wrapper cropped"><img class="gallery-image" width="597" height="auto" ori-width="597" src="https://uploader.shimo.im/f/WqZdBw36KcNlfN9w.png!thumbnail?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJleHAiOjE2MjM1ODUyMDUsImciOiJSVERwUUNkRzNDUHhqUEt5IiwiaWF0IjoxNjIzNTg0ODQ1LCJ1IjowfQ.lTpVv4mQs4qkx0o4AKm15LddhjYgXdbFUeq42bF0YT8" style="" ori-height="349" data-src="https://uploader.shimo.im/f/WqZdBw36KcNlfN9w.png!thumbnail"></span></span></span></p><p line="EJio" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><br></p><p line="jxv4" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><strong style="color: #fe2c23;" class="ql-size-16">第4步:刚下单完成的第二天才会挂上去</strong></p><p line="PbbW" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><strong style="color: #fe2c23;" class="ql-size-16">如果没有挂的,你就去代挂管理里面查看原因,代挂管理里面可以看到你的QQ状态;</strong></p><p line="Cxe3" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><strong style="color: #fe2c23;" class="ql-size-16">各种代挂功能开启 以及漏挂补挂 都在代挂管理里面设置就行了</strong></p><p line="ikqB" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><strong style="color: #fe2c23;" class="ql-size-16">代挂前3天会因为</strong><strong style="background: #ffd900;color: #fe2c23;" class="ql-size-16">异地登陆</strong><strong style="color: #fe2c23;" class="ql-size-16">,</strong><strong style="background: #ffd900;color: #fe2c23;" class="ql-size-16">冻结1--2次</strong><strong style="color: #fe2c23;" class="ql-size-16">,修改了密码后,在平台更新密码即可!3天后</strong><strong style="background: #ffd900;color: #fe2c23;" class="ql-size-16">超稳代挂</strong></p><p line="vjwZ" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><strong style="color: #19439c;" class="ql-size-16">注释:</strong><strong style="color: #fe2c23;" class="ql-size-16">购买的加速功能可自由开启关闭,假如你要关闭iphone X在线,在代挂管理里面关闭即可!</strong></p><p line="O48w" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><strong style="background: #ffd900;color: #fe2c23;" class="ql-size-22">不存在盗号,现在不是10年前,炒作盗号,现在密保手机,密保问题等等时刻保护着您的QQ,安全--毋庸置疑</strong></p><p line="h693" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><strong style="background: #37d9f0;color: #fe2c23;" class="ql-size-36">要想升级快就得用我们的代挂</strong></p><p line="x2W7" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><br></p><p line="TBfr" style="line-height: 2.5;" linespacing="150">    <span class="ql-blot-gallery-embed ql-blot-gallery ql-gallery-margin-none ql-gallery-frame-none"><span class="ql-gallery-editableimage"><span class="img-wrapper cropped"><img class="gallery-image" width="466" height="auto" ori-width="466" src="https://uploader.shimo.im/f/Zd58U6u4fowA5j8U.png!thumbnail?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJleHAiOjE2MjM1ODUyMDUsImciOiJSVERwUUNkRzNDUHhqUEt5IiwiaWF0IjoxNjIzNTg0ODQ1LCJ1IjowfQ.lTpVv4mQs4qkx0o4AKm15LddhjYgXdbFUeq42bF0YT8" style="" ori-height="725" data-src="https://uploader.shimo.im/f/Zd58U6u4fowA5j8U.png!thumbnail"></span></span></span></p><p line="lQCp" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><br></p><p line="BASu" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><strong style="color: #ff0000;" class="ql-size-24">使用一段时间后,你会发现代挂超稳定</strong></p><p line="yg2P" style="line-height: 2.5;" linespacing="150"><strong style="color: #ff0000;" class="ql-size-24">稳定的代挂从来不缺客户</strong></p><p line="init"><br></p></div>

上一篇:没有了~

下一篇:抖音刷赞网站


-->-->